Reklamacje i zwroty

Reklamacje 

  1. Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta.
  2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o swoim stanowisku w przedmiocie otrzymanej reklamacji.
  3. Reklamacje mogą być zgłaszane w sposób wskazany w §10  Regulaminu.

 Odstąpienie od umowy

Wyłącznie Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy w terminie 14 dni licząc od wydania Produktów, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, wg następującego wzoru:

- Adresat: "Apteka Aronia" Anna Obolewska, ul. Warszawska 81,

05-092 Łomianki

- Ja  (imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym informuję o moim  odstąpieniu

od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (wskazanie Produktów)

- Data zawarcia odbioru Produktów:

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

- Adres konsumenta(-ów):

- Podpis konsumenta(-ów):

- Data:

 

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.