Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka cookies Apteki Internetowej aptekaaronia.pl


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest Anna Obolewska prowadząca działalność gospodarczą jako "Apteka Aronia" Anna Obolewska z siedzibą ul. Warszawska 81, 05-092 Łomianki, NIP 7261575921, REGON: 473146817 operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.aptekaaronia.pl (dalej "Apteka Aronia").

 

 

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez "Apteka Aronia", możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email kontakt@aptekaaronia.pl. Możesz też skontaktować się z nami pod adresem "Apteka Aronia" ul. Warszawska 81, 05-092 Łomianki.

 

 

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na www.aptekaaronia.pl.

 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie "Apteka Aronia" przetwarza Twoje dane osobowe?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 

 • umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z "Apteka Aronia";
 • umożliwienia Ci założenia, obsługi i zarządzania Twoim kontem oraz transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji ramach umowy sprzedaży;
 • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez "Apteka Aronia";
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;
 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

 

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, oraz zarządzanie Twoją aktywnością na "Apteka Aronia" celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach "Apteka Aronia" lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na "Apteka Aronia", organizacji programów lojalnościowych i konkursów, w których możesz wziąć udział;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów jak i własnych usług "Apteka Aronia";
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • wsparcie dla usług ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz statystycznych , między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami "Apteka Aronia";
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody "Apteka Aronia" przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • zapisywania danych w plikach cookie;
 • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.

 

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 

 • adres e-mail, hasło (w przypadku konta zwykłego) lub
 • adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z "Apteka Aronia".

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

 

Jakie masz uprawnienia wobec "Apteka Aronia" w zakresie przetwarzanych danych?

 

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez "Apteka Aronia"; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, , serwisom internetowym, które współpracują z "Apteka Aronia"), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

 

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Ceneo.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP .

 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym "Apteka Aronia" zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Allegro.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

 

 

Polityka cookies

 

 1. Korzystanie ze Apteki, w tym przeglądanie jego treści powoduje, że w pamięci urządzeń za pośrednictwem, których Kupujący dokonuje tych czynności zapisywane są tzw. pliki cookies tj pliki tekstowe (lub o podobnej funkcjonalności), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Apteki.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w Aptece za zgodą Kupującego, przy czym zgoda ta może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie zgody podczas wyświetlenia się na urządzeniu strony startowej Apteki wraz z odpowiednimi ustawieniami przeglądarki internetowej, z której korzysta Kupujący a która zezwala na zapis w pamięci urządzenia plików cookies.

 3. Kupujący ma możliwość usuwania plików cookies po każdorazowym zakończeniu korzystania ze Apteki, może również poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej ograniczyć lub całkowicie wyłączyć zapisywanie w pamięci urządzeń plików cookies.

 4. Ograniczenia wprowadzone przez Kupującego w korzystaniu z plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Apteki, zwłaszcza w zakresie dot. plików cookies wskazanych w pkt. 5 ppkt 1 i 2.

 5. Administrator nie korzysta z plików cookies do:

  1. Identyfikowania Kupujących,

  2. Ustalania ich tożsamości,

  3. Wpływania na funkcjonowanie urządzeń Kupujących.

 6. Pliki cookies, zależnie od ich rodzaju, umożliwiają Administratorowi zwłaszcza:

  1.Zapewnienia bezpieczeństwa Kupującym podczas korzystania przez nich z Apteki,

  2. Pozyskiwanie niezindywidualizowanych danych statystycznych dot. Apteki,

  3. Badania czy funkcjonalności Apteki spełniają oczekiwania Kupujących,

  4 Dostosowywanie treści Apteki do potrzeb Kupującego,

  5. Dostosowywanie funkcjonalności Apteki do potrzeb Kupującego,

  6. Zapamiętywania preferowanych przez Kupującego ustawień.

 7. Administrator w toku świadczenia usług posługuje się:

  1. "Plikami cookies" o charakterze tymczasowym, które są usuwane po zakończeniu korzystania przez Kupującego ze Apteki (zamknięcie strony),

  2. "Plikami cookies" o charakterze trwałym, które pozostając w pamięci urządzenia przez oznaczony czas i są stosowane za każdym korzystaniem przez Kupującego z Apteki.

 8. Administrator stosuje następujące rodzaje "plików cookies":

  1. Pliki cookies umożliwiające korzystanie przez Kupujących z funkcjonalności "Apteki" w szczególności zapewniając możliwość zalogowania się do niego (autoryzacja) i utrzymania sesji oraz zamawiania przez Kupujących produktów,

  2. Pliki cookies odpowiedzialne za bezpieczeństwo "zakupów" umożliwiające dokonywanie przez Kupujących bezpiecznych zamówień,

  3. Pliki cookies pozwalające na zapamiętywanie wybranych przez Kupujących indywidualnych ustawień Apteki.,

  4. Pliki cookies o charakterze użytkowym służące pozyskiwaniu przez Administratora danych statystycznych,

  5. Pliki cookies o charakterze reklamowym umożliwiające dostarczanie Kupującemu treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań.

 9. Google Analytics wykorzystuje technologię "cookies" w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 10. Google AdWords wykorzystuje technologię "cookies" w celu umożliwienia przez Administratora oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania Apteki. Jeżeli Kupujacy zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 11. Administrator umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na swoich stronach. Są to m.in. podmioty udostępniające tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwis Facebook. Administrator umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, Kupujący loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies.