Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i polityka cookies Apteki Internetowej aptekaaronia.pl

 

1. Administratorem danych osobowych jest Anna Obolewska prowadząca działalność gospodarczą jako "Apteka Aronia" Anna Obolewska z siedzibą ul. Warszawska 81, 05-092 Łomianki, NIP 7261575921, REGON: 473146817 zwana dalej Administratorem.

 

2. Przez Aptekę rozumie się Aptekę Internetową aptekaaronia.pl znajdującą się pod adresem internetowym: http://www.aptekaaronia.pl/ prowadzoną przez Administratora danych.

 

3. Udostępnienie przez Kupującego swoich danych osobowych Administratorowi jest w pełni dobrowolne i stanowi wyłączną samodzielną decyzję Kupującego.

4. Administrator przetwarza dane osobowe  Kupujących w zgodzie z zapisami:

 

1) Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

2) Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

3) rozporządzenia z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego niezbędne w celach prawem dozwolonych:

1) nazwisko i imiona;

2) numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) numer ewidencyjny NIP,

4) adres zameldowania na pobyt stały;

5) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 4;

6) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego;

7) adresy elektroniczne.

 

6. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Kupującym, Administrator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 

7. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych, w szczególności poprzez zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

 

8. Dane osobowe zbierane są na potrzeby Administratora i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej jego przedsiębiorstwa, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych (o ile Kupujący wyrazi na to stosowną zgodę), z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.

 

9. Kupujący może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie kursorem dodatkowych pól formularzy Zamówienia, aby podane przez Kupującego dane osobowe były przetwarzane do innych celów marketingowych Administratora, zwłaszcza w celu informowania Kupującego o nowych produktach oraz promocjach handlowych.

 

10. Kupujący ma prawo do każdoczesnego, nieodpłatnego:

1) wglądu do swoich danych,

2) poprawienia, zmiany ich treści,

3) żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do usunięcia swoich danych, które to żądania  należy zgłosić Administratorowi.

 

11. Korzystanie ze Apteki, w tym przeglądanie jego treści powoduje, że w pamięci urządzeń za pośrednictwem, których Kupujący dokonuje tych czynności zapisywane są tzw. pliki cookies tj  pliki tekstowe (lub o podobnej funkcjonalności), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Apteki.

 

12. Pliki cookies wykorzystywane są w Aptece za zgodą Kupującego, przy czym zgoda ta może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie zgody podczas wyświetlenia się na urządzeniu strony startowej Apteki wraz z odpowiednimi ustawieniami przeglądarki internetowej, z której korzysta Kupujący a która zezwala na zapis w pamięci urządzenia plików cookies.

 

13. Kupujący ma możliwość usuwania plików cookies po każdorazowym zakończeniu korzystania ze Apteki, może również poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej ograniczyć lub całkowicie wyłączyć zapisywanie w pamięci urządzeń plików cookies.

 

14. Ograniczenia wprowadzone przez Kupującego w korzystaniu z plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Apteki, zwłaszcza w zakresie dot. plików cookies wskazanych w pkt. 15 ppkt 1 i 2.

 

15. Administrator nie korzysta z plików cookies do:

1) Identyfikowania Kupujących,

2) Ustalania ich tożsamości,

3) Wpływania na funkcjonowanie urządzeń Kupujących

 

16. Pliki cookies, zależnie od ich rodzaju, umożliwiają Administratorowi zwłaszcza:

1) Zapewnienia bezpieczeństwa Kupującym podczas korzystania przez nich ze Apteki,

2) Pozyskiwanie niezindywidualizowanych danych statystycznych dot. Apteki,

3) Badania czy funkcjonalności Apteki spełniają oczekiwania Kupujących,

4) Dostosowywanie treści Apteki do potrzeb Kupującego,

5) Dostosowywanie funkcjonalności Apteki do potrzeb Kupującego,

6) Zapamiętywania preferowanych przez Kupującego ustawień.

 

17. Administrator w toku świadczenia usług posługuje się:

1) ?Plikami cookies? o charakterze tymczasowym, które są usuwane po zakończeniu korzystania przez Kupującego ze Apteki (zamknięcie strony),

2) ?Plikami cookies? o charakterze trwałym, które pozostając w pamięci urządzenia przez oznaczony czas i są stosowane za każdym korzystaniem przez Kupującego z Apteki.

 

18. Administrator stosuje następujące rodzaje ?plików cookies?:

1) Pliki cookies umożliwiające korzystanie przez Kupujących z funkcjonalności Apteki? w szczególności zapewniając możliwość zalogowania się do niego (autoryzacja) i utrzymania sesji oraz zamawiania przez Kupujących produktów.

2) Pliki cookies odpowiedzialne za bezpieczeństwo zakupów ? umożliwiające dokonywanie przez Kupujących bezpiecznych zamówień.

3) Pliki cookies pozwalające na zapamiętywanie wybranych przez Kupujących indywidualnych ustawień Apteki.

4) Pliki cookies o charakterze użytkowym służące pozyskiwaniu przez Administratora danych statystycznych.

5) Pliki cookies o charakterze reklamowym umożliwiające dostarczanie Kupującemu treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań

 

19. Google Analytics wykorzystuje technologię ?cookies? w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

20. Google AdWords wykorzystuje technologię ?cookies? w celu umożliwienia przez Administratora oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania Apteki. Jeżeli Kupujacy zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

21. Administrator umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na swoich stronach. Są to m.in. podmioty udostępniające tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwis Facebook. Administrator umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, Kupujący loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies